23 квітня о 16:00 запрошуємо вас у телеграм-канал Referr на прямий етер з розбором посилальних профілів сайтів real-time: помилки та поради 💚
Referr - Система крауд-маркетингу

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

№ 1 від 07 травня 2021

Referr.com.ua, що іменований надалі як «Виконавець», адресує цей договір-оферту (далі за текстом — договір Оферта) будь-якій особі (невизначеному колу осіб), що іменований надалі як «Замовник», чия воля буде виражена ним особисто або через уповноваженого представника (), який висловив готовність скористатися послугами Виконавця.

1. Визначення та терміни

 1. Для цілей цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступних значеннях:
  • Оферта — цей документ Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://referr.com.ua/umovy-oplaty-bankivskoiu-kartkoiu/.
  • Система крауд-маркетингу referr.com.ua/ru (далі — Система) — система, що забезпечує Замовнику та власникам ресурсів можливість розміщення реклами в мережі Інтернет (крауд-маркетинг), та яка розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://referr- service.com/.
  • Пошукова система — програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщено у мережі Інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації у мережі Інтернет.
  • Пошуковий запит — текстовий запит на пошук інформації в Інтернеті, введений у рядку пошуку інтерфейсу Пошукової системи.
  • Сторінки результатів пошуку — сторінки сайту в Інтернеті, що містять посилання на ресурси Інтернету (сайти, вебсторінки), відібрані Пошуковою системою за пошуковим запитом.
  • Рекламна кампанія — сукупність дій щодо розміщення крауд-маркетингових посилань за допомогою Системи, на основі стратегії, створюваної Замовником після акцепту Оферти. Кожна Рекламна кампанія має свій унікальний номер, який надається Виконавцем під час її створення.
  • Послуги Виконавця — послуги з надання доступу до Системи для самостійного складання та ведення Замовником Рекламної кампанії, а також розміщення Замовнику крауд-маркетингових посилань на основі його Рекламної кампанії відповідно до умов Оферти та вимог Системи.
  • Акцепт Оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у пункті 6.4.1. Оферти. Акцептом оферти укладається Договір.
  • Договір — угода між Замовником та Виконавцем, укладена на умовах цієї Оферти.
  • Замовник — особа, яка здійснила Акцепт цієї Оферти.
 2. В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені у п. 1.1. Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна провадиться відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: насамперед — законодавством України, у другу чергу сформованим (загальновживаним) у мережі Інтернет.

2. Предмет оферти

 1. Виконавець відповідно до цієї Оферти надає Замовнику доступ до Системи для використання функціоналу Системи для проведення рекламних кампаній за допомогою особистого кабінету Замовника в Системі, на умовах цієї Оферти за плату, а Замовник сплачує Виконавцю вартість наданих послуг.
 2. Для проведення рекламних кампаній Замовник самостійно використовує програмний інтерфейс системи.
 3. Враховуючи специфіку послуг, Послуга вважається наданою в момент надання Замовнику права доступу до Системи для проведення рекламних кампаній Замовника та інше підтвердження надання Послуги за цією Офертою не вимагається.
 4. Сторони визнають, що право доступу до Системи вважається наданим на момент надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу у розмірі 100% (Сто відсотків) від загальної вартості наданих послуг.

3. Умови надання послуг

 1. Послуги надаються лише за Рекламною (их) кампанією (ій), для якої (их) Замовником здійснено Акцепт Оферти.
 2. Доступ до форми для створення Рекламної кампанії Замовнику (представнику Замовника) надається за умови авторизації Замовника як зареєстрований користувач Системи шляхом введення логіну та паролю Замовника.
 3. Замовник не має права передавати свої права на цю Оферту будь-якій третій стороні.
 4. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження та конфіденційність реєстраційних даних (логін та пароль). Усі дії, вчинені щодо рекламних кампаній з використанням логіну та паролю Замовника, вважаються здійсненими Замовником на його розсуд та за його згодою. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.

4. Права та обов’язки Виконавця

 1. Виконавець зобов’язується:
  1. Надавати Замовнику послуги відповідно до Договору, укладеного на умовах цієї Оферти.
  2. Забезпечити конфіденційність щодо Замовника (представника Замовника) та його рекламних кампаній, у тому числі через надання доступу до Рекламної кампанії лише при введенні логіну та паролю Замовника.
 2. Сторони погодилися, що умова збереження конфіденційності реєстраційних даних (включно з персональними даними) не поширюється на випадки використання Виконавцем таких даних для виставлення Замовнику рахунків на надання послуг та оформлення з Замовником актів здачі-приймання послуг. У зазначених документах представлені дані (у тому числі персональні дані) та реквізити, надані Замовником.
 3. Виконавець має право:
  1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг з Договору з технічних, технологічних чи інших причин, що перешкоджають наданню Послуг на час усунення таких причин.
  2. Припинити надання послуг за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Замовника у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих відповідно до Договору.
  3. Виконавець має всі права надання послуг, дані права не порушують авторських та інших прав третіх осіб і відповідають законодавству, у тому числі в галузі реклами.

5. Права та обов’язки Замовника

 1. Замовник зобов’язується:
  1. Оплатити Послуги Виконавця за Договором у встановлені в цій Оферті строки та порядок.
 2. Замовник має право:
  1. Припинити або припинити рекламну кампанію в будь-який час.

6. Вартість послуг та умови оплати

 1. Звітний період надання Послуг встановлюється у межах календарного місяця.
 2. У вартість послуг Виконавця ПДВ не включено у зв’язку із застосуванням Виконавцем спрощеної системи оподаткування відповідно до глави .
 3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником у зручний для нього спосіб із запропонованих Виконавцем.
 4. Послуги надаються Замовнику за умов передплати послуг. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виставлення Виконавцем рахунку сплачує авансовий платіж у розмірі 100% від загальної вартості послуг.
  1. Умова про акцепт Оферти. Оплата Замовником Рахунку є акцептом оферти, що свідчить та підтверджує укладання договору на умовах цієї Оферти.
 5. З метою Договору приймається оплата послуг у безготівковій формі з рахунку Замовника.
 6. Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця про оплату послуг в рамках цієї Оферти.
 7. Послуги вважаються оплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження усієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.
 8. Цим Сторони домовилися, що у разі, якщо на момент припинення або розірвання Договору сума сплаченої Замовником передоплати Послуг перевищує вартість фактично наданих Замовнику за Договором Послуг, то різниця між зазначеними сумами визнається внесеною Замовником у рахунок оплати (передоплати) послуг Виконавця у межах інших (в тому числі майбутніх) договорів, за винятком випадків:
  1. Якщо інше прямо передбачено умовами Оферти;
  2. Якщо інше додатково погоджено Сторонами у разі припинення або розірвання договору. Ця умова залишається чинною і діє також після розірвання або припинення Договору.
  3. У момент надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу відповідно до пункту 6.4 Оферти у розмірі 100% (Ста відсотків) від суми авансового платежу, Виконавець формує Акт здачі-приймання послуг на вказану суму. Протягом 10 (десяти) днів після закінчення виконання замовлення, згідно з даними Системи Замовник зобов’язаний прийняти Послуги, шляхом підписання Акту, або пред’явити мотивовані заперечення щодо прийняття наданих послуг.
   Якщо протягом зазначеного терміну від Замовника не надходило підписаного Акту або мотивованих письмових заперечень, то Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником у зазначеному в Акті обсязі, а Акт здачі-приймання послуг набирає чинності двостороннім за підписом Виконавця.

7. Розірвання договору

 1. Договір може бути розірваний: За згодою сторін у будь-який час. З ініціативи будь-якої із сторін у разі порушення іншою стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої сторони. З інших підстав, передбачених справжньою офертою.

8. Гарантії

 1. Протягом терміну дії Договору Виконавець докладе всіх зусиль для усунення в максимально короткі терміни збоїв та помилок, у разі їх виникнення. При цьому Виконавець не гарантує відсутності помилок та збоїв щодо роботи системи.
 2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності (невідповідності) послуг конкретним цілям Замовника.

9. Персональні дані

 1. Для виконання умов Договору Замовник погоджується надати та дає згоду на обробку персональних даних відповідно до  «Про персональні дані» на умовах та з метою виконання умов Договору. Під «персональними даними» розуміється персональна інформація, яку Користувач надає самостійно для здійснення акцепту.
 2. Виконавець гарантує конфіденційність персональних даних Користувача та надає доступ до персональних даних лише тим працівникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Договору, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних під час їх обробки.

10. Відповідальність та обмеження відповідальності

 1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену договором та/або чинним законодавством України.
 2. Ні за яких обставин Виконавець не несе жодної відповідальності за Договором за:
  • будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Замовника та/або третіх осіб;
  • будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;
  • використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати послуг за Договором, а також використання/неможливість використання Замовником та/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передачі/отримання інформації.
 3. Замовник несе відповідальність у повному обсязі за дотримання всіх вимог законодавства, у тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим щодо змісту та форми реклами та матеріалів, на які Замовник встановлює посилання на рекламне оголошення; вибір ключових слів, використання сайту (доменного імені сайту), на який встановлено посилання; інші дії, що здійснюються ним як рекламодавець та/або рекламовиробник.

11. Сповіщення

 1. У процесі виконання умов цього Договору сторони можуть здійснювати обмін бухгалтерськими документами, у тому числі актами звірок взаєморозрахунків за допомогою обміну кореспонденцією, яка може надсилатися без втрати її юридичної сили з використанням електронної пошти, зазначеної Замовником під час реєстрації, а Виконавцем у цьому Договорі, з обов’язковим підтвердженням отримання того ж дня шляхом відповіді на електронне повідомлення з позначкою «отримано» та зазначенням дати отримання уповноваженою за цим Договором особою.
  Автоматичне повідомлення програмними засобами про отримання електронного повідомлення електронною поштою, отримане відправником повідомлення, вважається аналогом такого підтвердження.

12. Інші умови

 1. Сторони визнають, що якщо будь-яке із положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору є обов’язковими для сторін протягом строку дії Договору.
 2. Укладаючи цей Договір, Замовник, діючи вільно, своєю волею та у своєму інтересі дає Виконавцю згоду на обробку персональних даних з метою укладання та/або виконання Договору, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збирання, запису, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.
 3. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник надає дозвіл на їх використання відповідно до п. 12.2 цього Договору та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги покладається на Замовника.
 4. Укладаючи цей Договір, Замовник надає Виконавцю письмову згоду на отримання рекламно-інформаційної розсилки (повідомлень та повідомлень) від Виконавця. Таке розсилання здійснюється за адресою електронної пошти та за номером мобільного телефону, вказаним Замовником під час реєстрації.
 5. У випадку, якщо до Виконавця надійдуть запити з компетентних державних органів України щодо конкретного Замовника і матеріалу, що ним розміщується, Виконавець має повне беззастережне право надати за таким запитом усі наявні у нього дані, включаючи логін, IP адресу, адресу електронної пошти, прізвище, ім’я, по-батькові та іншу подібну інформацію.
Бажаєте отримати безкоштовну консультацію про лінкбілдінг?👻 Заповнити бриф